REGULAMIN POŁOWU RYB I                                                                                                                           

 

                          REKREACYJNEGO PRZEBYWANIA


na stawach w Dzięczynie w dzierżawie Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego Perkoz.

 

 

ROZDZIAŁ I

OPŁATY

Art.1

Zezwala się na wędkowanie za wniesieniem opłaty:
A) 25 zł. dniówka

B) 25 zł.  nocka.                                                                                                                                   

 C) 25 zł. od osoby podczas zawodów z wyjątkiem kobiet i dzieci.

D)  50  zł od osoby za zawody nocne z wyjątkiem kobiet.

Opłatę należy wykupić przed wędkowaniem w wyznaczonych miejscach:
- u  gospodarza wód.                                                                                                                    

- w miejscach przez niego wyznaczonych.

Zezwolenie na połów ryb zgodnie z regulaminem, ma prawo nabyć każda osoba posiadająca kartę wędkarską – gospodarz łowiska nie jest upoważniony do kontroli posiadania karty wędkarskiej.                                                                                         

 

Art.2

1. Członkowie Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego którzy wnieśli łączną składkę w wysokości 300 zł. z przeznaczeniem na zarybianie i funkcjonowanie stowarzyszenia są zwolnieni z dokonywania opłat jak w Art. 1.                                                                                    
2. Młodzież do lat 14 jest zwolniona z opłat wymienionych w Art. 1 ale łowi pod opieką osoby dorosłej posiadającej aktualne zezwolenie i w ramach jego limitu
3.Młodzież w wieku 14-16 lat będąca kandydatami stowarzyszenia  wnosi opłaty w wysokości 200 zł składki jednorazowej rocznej, wędkując na jedną wędkę
4. Uczący się członkowie stowarzyszenia w wieku od 16 do 24 lat oraz emeryci będący członkami stowarzyszenia którzy ukończyli 65 rok życia wnoszą również opłatę w wysokości 200 zł składki rocznej.                                                                                                               

 5. Nowi członkowie stowarzyszenia lub osoby które w roku poprzednim nie opłaciły składki członkowskiej muszą wnieść dodatkowo opłatę wpisową w kwocie 200 zł. plus opłatę członkowską.

 

ROZDZIAŁ II

WĘDKOWANIE

Art. 1

Wprowadza się dzienne/tygodniowe limity połowu następujących gatunków ryb:
1. Karp  - łącznie 2 szt. w tygodniu liczone od poniedziałku do  niedzieli.
2. Szczupak, sandacz i pstrąg łącznie 2 szt.  w tygodniu liczone od poniedziałku do niedzieli

3.  Łączna waga ryb które można zabrać w ciągu doby to do 5 kg - dotyczy  stawów które nie podlegają zasadzie złów i wypuść.


4. Okresy ochronne:

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia.

- sandacz od 1 stycznia do 31 maj.

 

5. Dolne wymiary ochronne:

- szczupak 60 cm.

- sandacz 50 cm

- lin 30 cm

- karp 40 cm

- płoć 20 cm

- wzdręga 20 cm

- okoń 18 cm

- węgorz 60 cm

- jaź 30 cm

 

 

ART. 2

Wprowadza się górne wymiary ochronne ryb:

1. Szczupak, sandacz od 80 cm

2. Karp 70 cm lub 5 kg

3. Okoń 40 cm

4. Leszcz 50 cm

5. Lin 50 cm

6. Płoć 40 cm

7. Wzdręga 40 cm

7. Całkowity zakaz zabierania jesiotra

8. Całkowity zakaz zabierania amura

                                                                                                                                                          

Art. 3

Zasady wędkowania:


1. Wędkowanie odbywa się tylko i wyłącznie z brzegu lub z pomostu na maksymalnie 2 wędki metodą gruntową lub spławikową.

1.a) łowiąc metodą spinningową  można wędkować wyłącznie na 1 wędkę- spinning.

2. Zakaz łowienia na terenie zajętym przez Organizatora Zawodów Wędkarskich.
3. Zakaz łowienia nocą z wyjątkiem dni wyznaczonych i zatwierdzonych przez zarząd  stowarzyszenia( nie dotyczy sekcji karpiowej, sumowej oraz zasiadek)                                                                                                                           

4. Na stawie ,, Sportowym” i ,,Dużym” obowiązuje zasada ,, Złów i Wypuść” z wyjątkiem suma.                                                                                                                                                           

5. Każdy wędkarz łowiący na stawach Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego powinien posiadać matę do bezpiecznego wyczepiania złowionych ryb, które obejmuje okres lub wymiar ochronny oraz podbierak o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych ryb.                                                                                                     

6.Wprowadza się rejestr połowu, w którym należy bezzwłocznie po złowieniu ryby którą wędkarz zabiera (koniecznie przed ponownym  ,,zarzuceniem” wędki na którą dana ryba została złapana) dokonać wpisu i zaznaczyć czy ryba została wypuszczona czy zabrana, zgodnie z obowiązującym limitem.

7. Istnieje możliwość zorganizowania kilkudniowych ,, zasiadek” dla członków stowarzyszenia na stawie kwadrat i trójkąt po otrzymaniu wcześniejszej pisemnej zgody od Gospodarza wód ( nie dotyczy stawu Sportowego i Dużego)

 

                                                                       Art. 4

Godziny wędkowania w różnych okresach:

1. Od Stycznia do końca lutego od 8 do 16

2. Od początku marca do końca marca od 7 do 18

3. Od początku kwietnia do końca kwietnia od 6 do 19

4. Od początku maja do końca sierpnia od 5 do 20

5. Od początku września do końca września od 6 do 19

6. Od początku października do końca października od 6 do 18

7. Od początku listopada do końca listopada od 7 do 16

8. Od początku grudnia do końca grudnia od 8 do 15

 

Nocka zaczyna się o godzinie 22 i kończy o godzinie 6

Godziny te nie dotyczą wędkarzy z sekcji karpiowej i sumowej.

 

         

ROZDZIAŁ  III
                 
BIWAKOWANIE

Art.1

Zezwala się na biwakowanie w miejscu wyznaczonym na planie zagospodarowania terenu
1. Za pisemną zgodą użytkownika wód tj. Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.
2. Zezwolenia wydaje Gospodarz wód

 

ROZDZIAŁ IV

UTRZYMANIE PORZĄDKU

Art1

Wędkarz i osoba mu towarzysząca przed wędkowaniem zobowiązana jest sprawdzić stanowisko pod względem porządku.
1. W razie stwierdzenia nieporządku doprowadzić w/w stanowisko do stanu użytkowania przed i po wędkowaniu                                                                                                                

2. Zabrania się:                                                                                                                              

- Wrzucania żaru z grilla lub ogniska do pojemników, worków na śmieci, wody i lasu.                      

– Wyrzucanie niedopałków papierosów do wody lub na brzegu łowiska (każdy palący wędkarz lub towarzysz powinien posiadać pojemniczek na tzw.  pety)                                       

3.Zakaz palenia ogniska 100 m. od ściany lasu

4 Odpady- opakowania po zanętach, przynętach, puszki, butelki itd. osoba wędkująca jest zobowiązana zabrać z sobą opuszczając stanowisko na którym łowiła.

 

Art2

 

1. Pozostali użytkownicy terenu / biwakujący i korzystający z rekreacji/ zobowiązani są do utrzymania czystości na zajmowanym terenie.

 

ROZDZIAŁ V

ZAKAZY

Art.1

Zabrania się:                                                                                                                                 

1. Kąpieli
2. Łowienia z łodzi i jednostek pływających z wyjątkiem wywózki zestawów  łódkami zdalnie sterującymi z napędem elektrycznym.
3. Łowienia bez wymaganych dokumentów
4. Zakaz używania na stawach łodzi z silnikiem spalinowym i skuterów wodnych                     

5. Zakaz parkowania w miejscach niedozwolonych i oznaczonych znakiem zakazu wjazdu.                                                                            6. 6.Zakaz niszczenia roślin brzegowych.                                                                                                            

7. Zakaz głośnego zachowania się szczególnie w nocy.                                                                       

8. Zakaz nęcenia surowymi ziarnami.                                                                                         

9. Zakaz stosowania plecionki jako linki głównej ( nie dotyczy metody spinningowej oraz   podczas połowów suma)                                                                                                           1

0. Zakazy wymienione w Rozdziale II Art.3 u 2,i 3

 

ROZDZIAŁ VI

KARY

Art.1

Za naruszenie zasad niniejszego Regulaminu osoba wędkująca, biwakująca i osoby im towarzyszące  podlegają karze:
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Cofnięcia zezwolenia na wędkowanie i wykluczenie z członkostwa.                                                                                  

3. Pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej.

4. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Koleżeński zostaje wstrzymane zezwolenie na wędkowanie. 

 

 

ROZDZIAŁ VII

KONTROLA

Art.1

Do kontroli przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu upoważnieni są:
1. Strażnicy i wszyscy członkowie Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.
2. Państwowa i Społeczna Straż Rybacka i Leśna
3. Policja

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.1

1. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku.                                                                                                                                                                                                                            

2. Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku będą pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.                                                                                                               

3. Osoby wykupujące zezwolenie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich fotografii i materiałów filmowych przez stowarzyszenie nieodpłatnie.                                                       

4. Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje usunięcie z łowiska bez zwrotu kosztów a także odmówienie sprzedaży zezwolenia w przyszłości.                                                                                                            

5. Wykupując zezwolenie wyrażam zgodę na dokonanie przez opiekuna łowiska lub osób przez niego wyznaczonych kontroli środka transportu w przypadku podejrzenia o zabranie ryb niezgodne z regulaminem lub innego niewłaściwego zachowania.                                                                                                                                                                      

6. Każdy z członków powinien przepracować co najmniej 3 godzin w roku na rzecz Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego. Prace te wyznacza Zarząd Stowarzyszenia.                                                                                                                          

7. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie przebywające na terenie Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.

 

 

Art.2

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Sąd Koleżeński.

 

Art. 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem rejestracji Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego

 

 

                                                                      Art. 4

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

                                                                

                                                                

                                                                      Art. 5     

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do kontrolowanego odłowu danego gatunku ryb, który w nadmiarze zagraża populacji innych gatunków.      

 

                                                                     Art. 6

1. Zezwala się na wejście do wody w celu ,,wyczyszczenia" stanowiska z roślinności wodnej .

2. Zezwala się na wypłynięcie pontonem lub łodzią w celu ,, wyczyszczenia" stanowiska z roślinności wodnej

 

 

 

Zasady Wędkowania na Stawie Sportowym:

 

- Stosowanie zasady No Kill czyli wszystkie ryby złowione zostają wypuszczone do tego samego zbiornika

- Godziny Wędkowania zgodnie z regulaminem

- Zakaz łowienia w nocy z wyjątkiem zawodów (nie dotyczy sekcji karpiowej i sumowej)

- Zakaz przetrzymywania złowionych ryb z wyjątkiem zawodów

- Organizator zawodów ponosi odpowiedzialność za dobrostan złowionych ryb i w razie niewłaściwego przechowywania złowionych ryb ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne upadki.

- Każdy zawodnik podczas zawodów musi posiadać co najmniej 3 metrową siatkę do przechowywania złowionych ryb.

- Złowione karpie podczas zawodów muszą być przetrzymywane w workach karpiowych na takiej głębokości aby mogły swobodnie pobierać tlen z wody.

- Złowione amury muszą być jak najszybciej wpuszczone do wody

- każdy wędkarz powinien posiadać matę do wyczepiania ryb oraz podbierak o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych ryb.

- W przypadku złowienia suma należy go zabrać lub przekazać go gospodarzowi łowiska, nie wolno go wpuścić do żadnej z wód Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.

- Zalecane jest umiarkowane stosowanie ilości zanęty.  

- Podczas zawodów ważenie i wypuszczanie złowionych ryb powinno odbywać się co 4 godziny.

 

 

 

 

Zasady Wędkowania na Stawie Dużym:

 

- Stosowanie zasady No Kill czyli wszystkie ryby złowione zostają wypuszczone do tego samego zbiornika

- Godziny Wędkowania zgodnie z regulaminem

- Wędkować w nocy można tylko z soboty na niedziele od  ( nie dotyczy sekcji karpiowej, sumowej oraz zawodów sumowych i karpiowych, zawody nocne można zorganizować od piątku do niedzieli)

- Zakaz przetrzymywania złowionych ryb z wyjątkiem zawodów

- Organizator zawodów ponosi odpowiedzialność za dobrostan złowionych ryb i w razie niewłaściwego przechowywania złowionych ryb ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne upadki.

 

- Każdy zawodnik podczas zawodów musi posiadać co najmniej 3 metrową siatkę do przechowywania złowionych ryb.

- Złowione karpie podczas zawodów muszą być przetrzymywane w workach karpiowych na takiej głębokości aby mogły swobodnie pobierać tlen z wody.

- Złowione amury muszą być jak najszybciej wpuszczone do wody

- każdy wędkarz powinien posiadać matę do wyczepiania ryb oraz podbierak o wielkości proporcjonalnej do wielkości łowionych ryb.

- W przypadku złowienia suma należy go zabrać lub przekazać go gospodarzowi łowiska, nie wolno go wpuścić do żadnej z wód Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego.

- Zalecane jest umiarkowane stosowanie ilości zanęty. 

- Podczas zawodów ważenie i wypuszczanie złowionych ryb powinno odbywać się co 4 godziny.

- Zakazuje się stosowania łodzi, pontonów oraz innych jednostek pływających z wyjątkiem wywózki zestawów łódkami zdalnie sterującymi z napędem elektrycznym ( nie dotyczy zawodów karpiowych oraz sumowych)

 

 

 Nowe zasady podczas organizacji zawodów od 2021 roku :

 

Organizator zawodów zewnętrznych opłaca składkę w wysokości 25 zł za zawody dzienne oraz 50 zł za zawody nocne za każdego startującego zawodnika niezależnie od przynależności ( członkowie PSW Perkoz startujący w takich zawodach też wnoszą tą opłatę)

 

- zawody spławikowe mogą trać maksymalnie 4 godziny, zawodnicy muszą posiadać 2 siatki co najmniej trzy metrowe

 

- zawody feederowe mogą trwać maksymalnie 6 godzin, zawodnicy muszą posiadać 2 siatki co najmniej trzy metrowe

- zawody nocne odbywają się w miesiącach od maja do września od godziny 18 do godziny 6. Podczas tych zawodów musi być trzykrotne warzenie ryb co 4 godziny. Zawodnicy muszą posiadać 2 siatki co najmniej trzy metrowe.